Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Līgumi

Vispārīgie darījuma noteikumi

 starp Klientu kā Pasūtītāju un SIA „Magnolija” kā Uzņēmēju

 

I

1)    Pakalpojumu sniegšana kapavietu apkopšanā un aprīkošanā notiek, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ievērojot Civilllikumā noteikto par pilnvarojuma līgumu.

2)    Visi paredzamie darbi tiek saskaņoti Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji vienojoties par to apjomu un izpildes kārtību, atsevišķā tāmē fiksējot maksājumu apmēru. Klienta apstiprināta tāme tiek uzskatīta par pasūtījumu.

3)    Visi dārza darbi tiek izpildīti saskaņā ar attiecīgās kapsētas noteikumiem un kvalitātē, kas atbilst apzaļumošanas standarta prasībām.

II

1)    Pakalpojumi tiek iedalīti šādās grupās:

–       Gabaldarbi (pieminekļi, apmales u.c.) un citi vienreizēji pakalpojumi, t.sk. fotografēšana;

–       Atceres dienām un īpašiem datumiem pieskaņota individuāla apkope;

–       Gada abonements par regulāru kapavietas uzturēšanu.

2)    Standarta pakalpojumi ietver apzaļumošanu un apstādījumu uzturēšanu sezonas laikā no 01.marta līdz 01.oktobrim.  Ziemas sezonas laikā augu segas speciāla aprūpe tiek veikta par atsevišķu samaksu, ja Klients to ir pasūtījis.

3)    Tiek veikta pirmreizēja kapavietas apsekošana un fotografēšana ar dizaina plānošanu un priekšlikumu izstrādi.

 

III

1)    Pēc tāmes saskaņošanas un apstiprināšanas, Klienta pienākums ir veikt darbu apmaksu (ar pilnu vai daļēju priekšapmaksu, atkarībā no darbu specifikas) ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā. Par maksājumu kavējumu tiek iekasēta soda nauda 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu.

2)    Pirmreizējās apsekošanas izmaksas netiek iekļautas rēķinā, ja Klients izvēlas Uzņēmēja pakalpojumus. Pretējā gadījumā par to tiek izrakstīts atsevišķs rēķins.

3)    Gada abonementa izmaksas ir atkarīgas no konkrētās kapavietas atrašanās, apzaļujomu daudzuma un Klienta individuālām vēlmēm. Gada abonements tiek slēgts un apmaksa iekasēta ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms sezonas sākuma, t.i, no katra gada 01.februārim līdz  01.martam. Gada abonementu Klients ir tiesīgs uzteikt ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sezonas beigām, t.i., līdz 01.septembrim.

 

IV

1)    Uzņēmējs ir atbildīgs par Klienta pasūtījuma savlaicīgu un pienācīgu izpildi, kā arī uzņemas risku par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem savas profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas apmērā.

2)    Uzņēmējs neuzņemas atbildību ar kultūraugu zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, sausums, sals, krusa, vētras, ilglaicīgas vai stipras lietavas, savvaļas dzīvnieku un/vai augu kaitēkļi).

3)    Klients uzņemas visa veida atbildību par jebkuras informācijas sniegšanu saistībā ar kapavietu: tai jābūt patiesai un nepārprotamai, pilnībā identificējamai un savlaicīgai.

 

 

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube